Family Scythrididae Family Blastobasidae
 
Scythris trivinctella  (1678)
Banded Scythris
F F 6/05  (status: rare)

Blastobasis glandulella  (1162)
Acorn Moth
FBF 6/13/05  (status: uncommon)
Blastobasis pulchella  (1167)
FBF 5/27/07  (only record)

Family Momphidae
 
Mompha circumscripta  (1434)
Circumscript Mompha
JBWR 10/17/07  (status: uncommon)
Mompha eloisella  (1443)
Red-streaked Mompha
JBWR 6/9/08  (status: uncommon)
Mompha stellella  (1455)
JBWR 9/4/09  (status: rare)